DUST IN Wrocław | SEPT 3 2022

DUST IN Wrocław | SEPT 3 2022

Tag der offenen Tür im Generalkonsulat in Wroclaw

Dzień otwarty w Konsulacie Generalnym we Wrocławiu

Photos by Simon Winger

POCHEN Biennale prezentuje:

DUST

Michael Saup, Matevž Kolenc

instalacja medialna, 2018 – 2020

Opis pracy

Instalacja DUST wykorzystuje wirtualną rzeczywistość do zwizualizowania i zbadania niewidocznych cząstek pyłu i kurzu unoszących w przestrzeniach miast. Wykorzystujemy najnowsze możliwości wynikające z otwartego dostępu do źródeł danych (open data) i metod nauki obywatelskiej, zwracając uwagę na powszechną niewiedzę, co do tego, jak bardzo pył, a teraz także dane, wpływają na nasze życie. Szacuje się, że ofiarą zapylenia średnio co 8 sekund pada jedno ludzkie życie. Szkodliwość ekspozycji na coraz większe ilości danych nie jest jeszcze zbadana.

Wszyscy znamy pył zawieszony, czyli drobne cząsteczki swobodnie unoszące się w powietrzu. Współcześnie głównymi przyczynami zapylenia są popioły wulkaniczne, burze piaskowe, pożary lasów, gruz budowlany, spaliny samochodowe i przemysłowe. Ale taże początki naszej planety, wszystkich znanych gatunków i samego wszechświata można prześledzić właśnie na podstawie śladów obłoków pyłu międzygwiezdnego.

Pył nie jest już tak wyjątkowy i wszechobecny. W nowym świecie wirtualne chmury danych w cieniu skryją obłoki pyłu międzygwiezdnego. Dane stały się nowym istotnym budulcem. Podobnie jak pył, dane są amorficzne: czasem są filtrowane, czasem płyną swobodnie. Jak pył, dane przechodzą przez nas i są wszędzie wokół nas. Ludzie od dawna starali się unikać nadmiernej ekspozycji na pył, wiedząc, że może być szkodliwy. Lecz do niedawna definiowanie i monitorowanie poziomu ryzyka było wyłącznie domeną rządów i instytucji, które w ocenie kosztów i korzyści kierują się własnymi założeniami.

Co ciekawe, dzisiaj, dostęp do informacji umożliwia ludziom przeprowadzanie własnych analiz korzyści i kosztów: prywatne osoby korzystając z tanich czujników mogą monitorować środowisko i dzielić się wynikami swoich obserwacji w internecie, tworząc kulturę “nauki obywatelskiej”. Instalacja DUST pozwala odbiorcom na wirtualny kontakt z mikroskopijnymi substancjami zawieszonymi w atmosferze.

Na zewnętrznych panelach tryptyku wyświetlana jest mapa danych środowiskowych pobieranych w czasie rzeczywistym, takich jak zanieczyszczenie powietrza, gęstość ruchu drogowego i poziom radioaktywności. Widzowie mogą odwiedzać monitorowane miejsca w wirtualnej rzeczywistości za pomocą okularów 3D.

Potężna ilość danych nie jest jednak wystarczająco kompleksowa, ponieważ większość ludzi nie wie, jak z takich danych korzystać, albo po prostu nie ma na to czasu, ani ochoty. Dlatego właśnie chcemy stworzyć otwartą platformę służącą do monitorowania, doświadczania i udostępniania danych środowiskowych jako pełnowartościowych znaczących informacji. W niedalekiej przyszłości wiele osób spośród nas będzie tworzyć, selekcjonować i konsumować taki rodzaj informacji, wspierając tym samym takie demokratyczne osiągnięcia, jak edukacja, transparencja czy aktywność obywatelska.

Michael Saup jest artystą, aktywistą, instrumentalistą, programistą i autorem filmów. Pracował jako profesor sztuki mediów cyfrowych w Hochschule für Gestaltung / ZKM w Karlsruhe (Niemcy) oraz jako dyrektor założyciel finansowanego przez Unię Europejską projektu Open Archive Systems. Jest współzałożycielem Open Home Project, humanitarnej inicjatywy wspierającej osoby dotknięte katastrofą nuklearną. Jest laureatem nagród, między innymi, festiwalu Ars Electronica i Komisji UNESCO. Michael Saup w swoich pracach koncentruje się na badaniu sił leżących u podstaw natury i społeczeństw; na ciągłym zgłębianiu dyscypliny, którą nazywa „archeologią nieskamieniałej przyszłości”. Jego prace, tworzone często wspólnie z innymi artystami i artystkami, były prezentowane na wystawach, festiwalach i na scenach całego świata. Artysta aktualnie mieszka i pracuje w Berlinie.

Matevž Kolenc jest kompozytorem, aranżerem, producentem i instrumentalistą. Karierę rozpoczął jako kompozytor muzyki do spektakli teatralnych, ale później stał się siłą napędową zespołu Melodrom, z którym w latach 2004-2010 wydał cztery albumy studyjne (Nika Records). Od 2012 roku jest również aktywnym członkiem zespołu Laibach, dla którego pisze, aranżuje i produkuje muzykę. Na szczególną uwagę zasługuje jego współpraca z Laibachem przy albumach Spectre i Also sprach Zarathustra (2017, Mute records), przy czym ten drugi jest czysto oryginalnym utworem napisanym pierwotnie do spektaklu teatralnego o tym samym tytule (w reżyserii Matjaža Bergera), a następnie wydanym jako album i wykonanym w przearanżowanej wersji przez Laibacha z Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej (2018).

День відкритих дверей у Генеральному Консульстві Вроцлава

POCHEN Бієнале презентує:

ПИЛ

Майкл Сауп, Матевж Коленц

медійна інсталяція, 2018 – 2020

Опис роботи

Інсталяція ПИЛ використовує віртуальну реальність для візуалізації та вивчення невидимих частинок пилу, що літають у міських просторах. Ми використовуємо новітні можливості відкритого доступу до джерел даних (open data) і методів громадянської науки, звертаючи увагу на широко поширене незнання того, наскільки пил, а тепер і дані, впливають на наше життя. Вважається, що одне людське життя стає жертвою осідання пилу в середньому кожні 8 секунд. Шкода впливу постійно зростаючих обсягів даних ще не вивчений.

Всі ми знаємо атмосферний пил, тобто дрібні частинки в повітрі, які осідають під дією власної ваги, але деякий час можуть перебувати в повітрі у зваженому стані. Нині основними причинами запилення є вулканічний попіл, пилові бурі, лісові пожежі, будівельне сміття, автомобільні та промислові вихлопні гази. Але походження нашої планети, всіх відомих видів і самого Всесвіту можна простежити саме завдяки хмарам міжзоряного пилу.

Пил вже не такий особливий і всюдисущий. У Новому Світі віртуальні хмари даних в тіні приховують хмари міжзоряного пилу. Дані стали новим важливим будівельним блоком. Як і пил, дані аморфні: іноді вони фільтруються, іноді течуть вільно. Як пил, дані проходять через нас і скрізь навколо нас. Люди давно намагалися уникнути надмірного впливу пилу, знаючи, що він може бути шкідливим. Але до недавнього часу визначення та моніторинг рівня ризику були виключно доменем урядів та інститутцій, які в оцінці витрат і вигод керуються своїми власними припущеннями.

Цікаво, що сьогодні доступ до інформації дозволяє людям проводити власний аналіз вигод і витрат: приватні особи, використовуючи дешеві датчики, можуть контролювати навколишнє середовище і ділитися результатами своїх спостережень в Інтернеті, створюючи культуру “громадянської науки”. Установка DUST дозволяє одержувачам, віртуально контактувати з мікроскопічними речовинами, зваженими в атмосфері.

На зовнішніх панелях триптиха відображається карта даних про навколишнє середовище, зібраних в режимі реального часу, таких як забруднення повітря, щільність дорожнього руху і рівень радіоактивності. Глядачі можуть відвідувати контрольовані місця у віртуальній реальності за допомогою 3D-окулярів.

Однак величезний обсяг даних не є достатньо всеосяжним, оскільки більшість людей не знають, як використовувати такі дані, або вони просто не мають часу чи бажання зробити це. Ось чому ми хочемо створити відкриту платформу для моніторингу, аналізу та обміну даними про навколишнє середовище як повноцінної значущої інформації. У найближчому майбутньому багато хто з нас буде створювати, відбирати і споживати таку інформацію, тим самим підтримуючи такі демократичні досягнення, як освіта, прозорість або громадянська активність.

Майкл Сауп-художник, активіст, інструменталіст, програміст і автор фільмів. Він працював професором цифрового медіа-мистецтва в Hochschule für Gestaltung / ZKM в Карлсруе (Німеччина) та директором-засновником проекту Open Archive Systems, що фінансується Європейським Союзом. Він є співзасновником Open Home Project, гуманітарної ініціативи на підтримку тих, хто постраждав від ядерної катастрофи. Майкл є лауреатом премій, зокрема, фестивалю Ars Electronica та комісії ЮНЕСКО. Майкл Сауп в своїх роботах зосереджений на вивченні сил, що лежать в основі природи і суспільства; на постійному вивченні дисципліни, яку він називає “археологією незаплямованого майбутнього ” його роботи, створені часто спільно з іншими художниками і художницями, були представлені на виставках, фестивалях і на сценах по всьому світу. Нині художник живе і працює в Берліні.

Матевж Коленц-композитор, аранжувальник, продюсер та інструменталіст. Він почав свою кар’єру в якості композитора музики для театральних постановок, але пізніше став рушійною силою групи Melodrom, з якою він випустив чотири студійні альбоми (Nika Records) в період з 2004 по 2010 рік. З 2012 року він також є активним учасником групи Laibach, для якої він пише, аранжує і продюсує музику. Особливо слід відзначити його співпрацю з Лайбахом над альбомами Spectre і Also sprach Zarathustra (2017, Mute records), причому останній є чисто оригінальним твором, спочатку написаним для однойменного театрального спектаклю (режисера Матяжа Бергера), а потім випущеним як альбом і виконаним в переробленій версії Лайбахом з Львівським Філармонічним Оркестром (2018).

*

Tag der offenen Tür im deutschen Generalkonsulat in Wrocław

Chemnitz stellt sich am Samstag, 3. September als Kulturhauptstadt Europas 2025 bei einem Tag der offenen Tür des Generalkonsulats der Bundesrepublik Deutschland in Wrocław vor. Die Stadt wird dabei von Kulturbürgermeisterin Dagmar Ruscheinsky vertreten.

Im Garten des Konsulats wird eine Garage aufgebaut, die zum Entdecken einlädt und auf eines der zentralen Motive der erfolgreichen Chemnitzer Bewerbung um den Titel verweist. Zum Programm zählen dort unter anderem die Vorstellung der Projekte der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 und ihrer Protagonisten, musikalische Highlights mit Bandoneon und Hip-Hop, kulinarische Chemnitzer Köstlichkeiten und das „Kulturbier“ sowie verschiedene Mitmachaktionen. Mit interaktiven Inhalten lädt die Multimedia-Biennale Pochen nach Chemnitz ein, die Maker Fair stellt Macherinnen und Macher aus Chemnitz vor und lädt zum Austausch ein.